Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności
Następna strona: «12 3 4»
» Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w budynkach

                                                                                                                                Komunikat czytaj dalej

» Informacja ws. opłat za naruszenie terenów Spółdzielni

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że z tytułu naruszenia terenów Spółdzielni i terenów zarządzanych przez Spółdzielnię, w tym przez bezprawny wjazd pojazdów na te tereny i ich parkowanie na tych terenach przez osoby nieuprawnione, oprócz powiadamiania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu celem ukarania kierowcy z tytułu wjazdu lub (i) postoju pojazdu osoby nieuprawnionej, jeśli wjazd lub postój pojazdu na tym terenie jest zabroniony właściwym oznakowaniem bądź wjazd nastąpił na teren zielony, były i są nadal obowiązujące opłaty należne Spółdzielni od kierującego pojazdem lub od właściciela pojazdu, którym naruszono zakaz. Opłaty te wynoszą:

  1. ryczałtowo za wjazd 100 zł netto plus podatek VAT za każdorazowy wjazd pojazdu osoby nieuprawnionej  lub wjazd z postojem do 6 godzin włącznie, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto – jeśli wjazd na ten teren (ruch na tym terenie) jest zabroniony właściwym oznakowaniem, z zastrzeżeniem pkt. b.
  2. ryczałtowo dodatkowo 100 zł netto plus podatek VAT za każdorazowy postój od 6 do 24 godzin pojazdu osoby nieuprawnionej i za każde następne rozpoczęte 24 godziny postoju, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto,
  3. ryczałtowo 100 zł netto plus podatek VAT za każdy wjazd pojazdu osoby nieuprawnionej na teren zielony, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto. Jeśli koszt usunięcia szkody w terenie zielonym (przywrócenia terenu do stanu pierwotnego) wyrządzonej przez pojazd jest większa, opłata łączna netto nie może być niższa od kosztu usunięcia szkody, z zastrzeżeniem pkt.b


Za pojazdy osób nieuprawnionych uważa się wszystkie pojazdy inne niż dopuszczone do ruchu na danej drodze (terenie) stosownym oznakowaniem, za wyjątkiem: pojazdów służb porządkowych, ratunkowych i komunalnych, sanitarnych karetek transportowych, służb miejskich oraz pojazdów służb właścicieli sieci infrastruktury istniejącej na danym terenie wykonujących czynności służbowe itp. oraz pojazdów osób (firm) posiadających zgodę na wjazd od Spółdzielni, w tym pojazdów Spółdzielni.


Uzyskane należności od sprawcy stanowią przychód danej nieruchomości, na której doszło do naruszenia.   

» Zasady korzystania z butli gazowej

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BUTLI GAZOWEJ

             W związku z zaleceniami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej związanymi z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi przypadków ulatniającego się gazu z butli, Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu przypomina, że nieprawidłowe użytkowanie butli gazowej jest równoznaczne ze stworzeniem zagrożenia nie tylko dla siebie, ale także dla innych, w wyniku którego oprócz strat majątkowych, ludzie mogą doznać uszczerbku na zdrowiu, a nawet stacić życie.
                                                                                                                                                 czytaj dalej

» Zawiadomienie w sprawie zmiany regulaminów

Czytaj dalej

» Big Infomonitor

Z A W I A D O M I E N I E

 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dnia 06.09.2010r. została podpisana umowa z  Infomonitorem Biuro Informacji Gospodarczej S.A. prowadzącym rejestr dłużników.
Osoby zalegające z płatnościami będą wpisywane do rejestru, co może utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie: kredytów bankowych, zakupów na raty, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do internetu itp.
W związku z powyższym przypominamy, iż zgodnie z § 89 statutu Spółdzielni opłaty powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 25 każdego miesiąca.
 
Osoby będące w ciężkiej sytuacji materialnej, mające bardzo niskie dochody mogą starać się o dodatek mieszkaniowy  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8 tel. 18 266 26 93.

Następna strona: «12 3 4»