Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu służącym realizacji uprawnień spółdzielców.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie Spółdzielni, osobiście lub przez pełnomocników.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
Ponadto Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
 6. określanie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
 9. uchwalanie zmian statutu Spółdzielni,
 10. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 11. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w I instancji,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz innych organizacji gospodarczych oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatow na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. uchwalanie Regulaminu dzialalnia Rady Nadzorczej.