Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Informacja ws. opłat za naruszenie terenów Spółdzielni

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że z tytułu naruszenia terenów Spółdzielni i terenów zarządzanych przez Spółdzielnię, w tym przez bezprawny wjazd pojazdów na te tereny i ich parkowanie na tych terenach przez osoby nieuprawnione, oprócz powiadamiania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu celem ukarania kierowcy z tytułu wjazdu lub (i) postoju pojazdu osoby nieuprawnionej, jeśli wjazd lub postój pojazdu na tym terenie jest zabroniony właściwym oznakowaniem bądź wjazd nastąpił na teren zielony, były i są nadal obowiązujące opłaty należne Spółdzielni od kierującego pojazdem lub od właściciela pojazdu, którym naruszono zakaz. Opłaty te wynoszą:

  1. ryczałtowo za wjazd 100 zł netto plus podatek VAT za każdorazowy wjazd pojazdu osoby nieuprawnionej  lub wjazd z postojem do 6 godzin włącznie, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto – jeśli wjazd na ten teren (ruch na tym terenie) jest zabroniony właściwym oznakowaniem, z zastrzeżeniem pkt. b.
  2. ryczałtowo dodatkowo 100 zł netto plus podatek VAT za każdorazowy postój od 6 do 24 godzin pojazdu osoby nieuprawnionej i za każde następne rozpoczęte 24 godziny postoju, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto,
  3. ryczałtowo 100 zł netto plus podatek VAT za każdy wjazd pojazdu osoby nieuprawnionej na teren zielony, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto. Jeśli koszt usunięcia szkody w terenie zielonym (przywrócenia terenu do stanu pierwotnego) wyrządzonej przez pojazd jest większa, opłata łączna netto nie może być niższa od kosztu usunięcia szkody, z zastrzeżeniem pkt.b


Za pojazdy osób nieuprawnionych uważa się wszystkie pojazdy inne niż dopuszczone do ruchu na danej drodze (terenie) stosownym oznakowaniem, za wyjątkiem: pojazdów służb porządkowych, ratunkowych i komunalnych, sanitarnych karetek transportowych, służb miejskich oraz pojazdów służb właścicieli sieci infrastruktury istniejącej na danym terenie wykonujących czynności służbowe itp. oraz pojazdów osób (firm) posiadających zgodę na wjazd od Spółdzielni, w tym pojazdów Spółdzielni.


Uzyskane należności od sprawcy stanowią przychód danej nieruchomości, na której doszło do naruszenia.