Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
część 1

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Nowym Targu

w latach 1962 - 2012

 

              Rozpoczęcie działalności przez Nowotarskie Zakłady Obuwia w 1955 roku (późniejsze Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale") dało impuls do gwałtownego napływu ludności do Nowego Targu. W tym czasie miasto Nowy Targ liczyło około 12 tysięcy mieszkańców a zasoby mieszkaniowe miasta były bardzo skromne. Zasoby mieszkaniowe miasta, głownie prywatne, obejmowały niewielkie domki drewniane i kamienice zlokalizowane głownie w Rynku i okolicznych ulicach.

Przybywająca ludność była dokwaterowywana nakazowo w istniejących budynkach. Budownictwo komunalne (dawne osiedle gen. Świerczewskiego - obecnie Topolowe) realizowane przez Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych nie było w stanie zaspokoić rosnących potrzeb mieszkaniowych osób przybywających do pracy w Nowym Targu. Pierwszy budynek wielorodzinny przekazano do użytku w 1952 roku, niezależnie od tego Nowotarskie Zakłady Obuwia realizowały własne budownictwo mieszkaniowe.
            Dnia 11 stycznia 1958 roku Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków postanowiło o powołaniu Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej i uchwaliło jej Statut oraz skład Zarządu.
Uzyskano także pozytywne opinie Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie (opinia nr Org.2/745/58 z dnia 28 marca 1958 roku) oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu (opinia z dnia 16 stycznia 1958 roku) o celowości powstania Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Nowym Targu.
Postanowieniem Sądu Powiatowego Wydział I Cywilny w Nowym Sączu z dnia 9 maja 1958 roku Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Nowym Targu została formalnie zarejestrowana i wpisana do Rejestru Spółdzielni (RS.V.17). Zarejestrowano Statut Spółdzielni i wpisano pierwszy skład Zarządu:
       Emilia Szopińska - Przewodniczący Zarządu
       Władysław Krupa - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  
       Tadeusz Persz
 
Zgodnie z pierwotnymi założeniami Spółdzielnia miała zrealizować jeden blok o 8 mieszkaniach, a członkami Spółdzielni w pierwszym rzędzie mogli być nauczyciele, pracownicy oświatowi i członkowie ich rodzin. Ponadto członkami mogli zostać pracownicy naukowi, twórcy, artyści, literaci, publicyści, osoby wykonujące wolny zawód, rzemieślnicy, inwalidzi wojenni i woj- skowi oraz inne osoby, dla których podstawą utrzymania jest wynagrodzenie za pracę lub zaopatrzenie albo renta z funduszy publicznych.
Siedzibą Spółdzielni było miasto Nowy Targ, terenem działania powiat nowotarski, a czas trwania Spółdzielni nie został ograniczony.  
16 maja 1959 roku Walne Zgromadzenie dokonało zmiany Statutu wykreślając z grona osób mogących być członkami Spółdzie- lni rzemieślników i osoby wykonujące wolne zawody, jak również dokonano zmiany nazwy Spółdzielni: na Nauczycielską Spół- dzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu (postanowienie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 2 listopada 1959 roku).   
Budynkiem zrealizowanym przez Spółdzielnię był budynek wielorodzinny przy ul. Królowej Jadwigi nr 5 dnia 1 czerwca 1960 roku obejmujący 20 mieszkań o łącznej powierzchni 946,59 m2.
Dnia 23 sierpnia 1960 roku Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa została przyjęta do Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych w Warszawie.
            Prawie równolegle, dnia 4 września 1958 roku Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków postanowiło o powołaniu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Nowotarskich Zakładach Obuwia i uchwaliło jej Statut oraz skład Zarządu.
Uzyskano także pozytywne opinie Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie (opinia nr Org.2/2398/58 z dnia 18 września 1958 roku) oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu (opinia z dnia 2 września 1958 roku) o celowości powstania Spółdzielni Mieszkaniowej przy Nowotarskich Zakładach Obuwia.
Postanowieniem Sądu Powiatowego Wydział I Cywilny w Nowym Sączu z dnia 28 października 1958 roku Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Nowotarskich Zakładach Obuwia została formalnie zarejestrowana i wpisana do Rejestru Spółdzielni (RS.V.19). Zarejestrowano Statut Spółdzielni i wpisano pierwszy skład Zarządu:
       Zbigniew Wąsowicz - Przewodniczący Zarządu
       Władysław Jantos - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  
       Roman Wędrychowicz
 
Zgodnie ze Statutem członkami Spółdzielni mogli być wyłącznie pracownicy Nowotarskich Zakładów Obuwia.
Siedzibą Spółdzielni jak i terenem działalności było miasto Nowy Targ, a czas trwania Spółdzielni nie został ograniczony.  
Dnia 5 stycznia 1959 roku Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Nowotarskich Zakładach Obuwia została przyjęta do Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
 
Pierwszym budynkiem zrealizowanym przez Spółdzielnię był budynek na os. Bór nr 1 dnia 8 sierpnia 1960 roku obejmujący 24 mieszkania o łącznej powierzchni 1.162,99 m2. Ogółem w latach 1958 - 1962 Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała 4 budynki wielorodzinne: 3 na osiedlu Bór tj. nr 1, nr 5 (w roku 1960 - 17 mieszkań), nr 6 (w roku 1961 - 17 miesz- kań) oraz przy Al. Tysiąclecia nr 40 (w roku 1960 - 24 mieszkania). Łącznie dysponowała zasobami obejmującymi 82 miesz- kania o powierzchni 4.170,89 m2.
 
            Obie nowotarskie spółdzielnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Nowotarskich Zakładach Obuwia przy udziale Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dnia 11 marca 1962r. postanowiły o połączeniu w jedną spółdzielnię mieszkaniową o nazwie: Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu.
Połączenie tych spółdzielni formalnie nastąpiło postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 1962 roku, gdy zarejestrowano nowy Statut oraz dokonano zmian w Rejestrze Spółdzielni. Z punktu widzenia prawa Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa została przejęta przez Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy Nowotarskich Zakładach Obuwia, która zmieniła nazwę na Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu. Majątek obu spółdzielni został połączony i został też powołany nowy Zarząd: 
       Roman Wędrychowicz - Przewodniczący Zarządu
       Karol Bogunia
       Kazimierz Czerwiński
 
Czas trwania Spółdzielni nie został ograniczony, a siedzibą Spółdzielni i terenem działania było miasto Nowy Targ.
Skład Rady Nadzorczej określono na 15 osób, przy czym Statut dopuszczał tworzenie Rad Osiedli, jako organu Spółdzielni, liczących od 6 do 24 osób wybranych spośród członków zamieszkałych w danym osiedlu. 
Zgodnie ze Statutem członkami Spółdzielni mogły być wszystkie osoby zdolne do czynności prawnych, których podstawą utrzymania jest wyłącznie własna praca lub zaopatrzenie z funduszy publicznych, a ponadto zdolni do czynności prawnych uczniowie szkół średnich i wyższych oraz osoby prawne.
Należy zauważyć, że w tym czasie istniało tylko spółdzielcze prawo do lokalu będące odpowiednikiem dzisiejszego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Osoby prawne mogły jedynie uzyskać przydział lokalu użytkowego.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jeszcze wówczas prawnie nie istniało.
Po połączeniu zasoby Spółdzielni obejmowały 5 budynków wielorodzinnych ze 102 mieszkaniami o łącznej powierzchni 5.117,48 m2
 
 
Lata 1962 - 1972
 
            Pierwsze 10 lat istnienia Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu to budowa budynków wielorodzinnych w ramach tzw. osiedla Równia Szaflarska oraz dokończenie budowy budynku na os. Bór. To również czas zmian ustawowych i powołanie do obrotu prawnego pojęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, istniejącego do dzisiaj, jako ograniczonego prawa rzeczowego podlegającego zbyciu i dziedziczeniu. Konsekwencją zmian w prawie była też zmiana nazwy i Statutu.
10 lat po powstaniu, uchwałą z dnia 3 czerwca 1972 roku Zebrania Przedstawicieli Członków Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, Spółdzielnia zmieniła nazwę na Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nowym Targu. Zmianie uległ też odpowiednio Statut Spółdzielni, przy czym jako teren działania określono powiat nowotarski z wyłączeniem miasta Rabki. Zmiany te zatwierdził Sąd Powiatowy w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 10 sierpnia 1972 roku (RSA.II-131).
Ten okres to również czas zmian technologii budowy budynków, pierwsze budynki oddawane do użytku budowane były w technologii tradycyjnej (os. Bór i ul. Królowej Jadwigi), kolejne to już technologia KDK tzw. "płyta żerańska" pozwalająca na szybsze wznoszenie budynków. Pojawiają się też pierwsze place zabaw dla dzieci przy budynkach. Wspomnieć także należy, że wszystkie budynki, poza budynkiem przy ul. Królowej Jadwigi nr 5, są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania a ich zasilanie odbywa się z dwóch kotłowni: z kotłowni Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale" (os. Bór) oraz z kotłowni osiedlowej na os. gen Zawadzkiego (obecnie wymiennik osiedlowy i siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Spółka z o.o. - ul. Powstańców Śląskich 1).
W tym czasie oddano do użytku budynki wielorodzinne (w kolejności):
       - rok 1962: os. Bór 8
       - rok 1963: ul. Powstańców Śląskich 9, 13, 11
       - rok 1964: Al. Kopernika 3 i ul. A. Suskiego 6
       - rok 1966: ul. A. Suskiego 13 
       - rok 1967: Al. Tysiąclecia 30, 32, 44a i ul. Powstańców Śląskich 6
       - rok 1968: Al. Tysiąclecia 44b, 34, 38
       - rok 1969: Al. Tysiąclecia 36, ul. Wojska Polskiego 1 i w Szczawnicy os. XX-lecia 3
       - rok 1970: ul. Szaflarska 126, 124a, 124
       - rok 1971: ul. Szaflarska 126a, 126b i w Szczawnicy os. XX-lecia 8
       - rok 1972: ul. Wojska Polskiego 10, 8
 
Łącznie oddano do użytku 1.372 mieszkania.
Na koniec 1972 roku zasoby Spółdzielni obejmują już 30 budynków wielorodzinnych z 1.474 mieszkaniami (z czego 2 budynki z 72 mieszkaniami w Szczawnicy) i Spółdzielnia zaczyna przejmować dominującą rolę w Nowym Targu w zakresie budownictwa wielorodzinnego.
Jest to fakt, znaczący gdyż budownictwo spółdzielcze traktowano wówczas, jako uzupełniające dla budownictwa Rad Narodowych czyli tzw. "komunalnego". Oddanie do użytku 1000-go mieszkania przypada na dzień 31 grudnia 1970r. przy ul. Szaflarskiej 124. W 1971 roku na szczycie budynku ul. Szaflarska 124 powstają warsztaty konserwatorów (obecnie 6 garaży).
Powstają też budynki Szkoły Podstawowej nr 2, Technikum Mechanicznego, przedszkola i sklepów, zrealizowane przez Miasto na terenach rozwijających się na południe osiedli mieszkaniowych.
 
Pierwsze dziesięciolecie to także zmiany personalne w Zarządzie Spółdzielni:
   - Prezesi Zarządu /Przewodniczący Zarządu/:
       Roman Wędrychowicz od 1962 do 1965  
    Kazimierz Szperlak od 1965 do 1966  
    Karol Bogunia od 1966 do 1970  
    Józef Gajewski od 1970  
  - Członkowie Zarządu:  
    Karol Bogunia od 1962 do 1963 oraz od 1970 do 1972  
    Kazimierz Czerwiński od 1962 do 1965  
    Tadeusz Jędrysko od 1962 do 1963  
    Władysław Fiedor w 1963  
    Konstanty Marcińczak od 1963 do 1965  
    Stanisław Przytuła od 1963 do 1967  
    Stefan Siuda od 1963 do 1964  
    Kazimierz Szperlak od 1964 do 1967  
    Andrzej Gajos od 1965 do 1968  
    Jakub Paluch od 1967 do 1969  
    Józef Gajewski od 1968 do 1970  
    Ignacy Chowaniec od 1969 do 1971  
    Jan Gurbiel od 1971 do 1972  
    Marian Jarosz od 1972 do 1974  
    Władysław Radzik od 1972 do 1974  


        
1 2 3