Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » RODO » RODO
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168345.
Dane kontaktowe:
adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, Al. Kopernika 12
telefon centrala: 18 266 50 85

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe:
adres: 34-400 Nowy Targ, Al. Kopernika 12
tel.: 18  266 50 85 wew. 32

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dla realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- Statutu Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.

5. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Spółdzielnię należą m.in.: obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi, ubezpieczenie, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię, ochrona mienia, statystyki, analizy.

6. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane osobom/podmiotom, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez Administratora, określające zakres upoważnienia oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania pewnych czynności lub usług przez Spółdzielnię.

11. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 Nowotarska  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Administrator Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W NOWOTARSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TARGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168345 z siedzibą:

34-400 Nowy Targ, Al. M. Kopernika 12, tel. (18 ) 266 50 85.

  1. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
    z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe:

     34-400 Nowy Targ, Al. Kopernika 12, tel.: (18) 266 50 85 wew. 32.

  1. Dane osobowe z Monitoringu  wizyjnego będą przetwarzane na podstawie 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.

      4. Zapisy  z  monitoringu  przechowywane  są  do  momentu  nadpisania  ich  nowym i zapisami  (max. do 3 m-cy).  Okres   
             przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do
dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

      6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

      7. Posiadają  Państwo  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec        
            przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

  1. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

     9. Osobie  zarejestrowanej  przez  system  monitoringu  wizyjnego  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
             nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Administrator Danych Osobowych