Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Dodatek energetyczny
DODATEK ENERGETYCZNY 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość limitu w roku kalendarzowym wynosi:

  1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 900 kWh
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc po uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2018 r. poz. 450) dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł miesięcznie
  2.  składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł miesięcznie
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł miesięcznie.

Niezbędnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego jest kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Kościuszki 8.