Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Jak uzyskać
Osoba, która ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8:
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku, a w przypadku właściciela domu jednorodzinnego do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku (wzór wniosku),
  • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty (wzór deklaracji).
Procedura przyznawania dodatku wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podczas którego pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.
 
Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
  • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
  • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.
* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100-125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
 
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
Wypłata dodatku zostanie wstrzymana także w przypadku, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Wówczas osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 
 

Szczegółowe informacje na temat dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Kościuszki 8, pokój nr 11 (dodatki mieszkaniowe), I piętro, lub pod numerem telefonu 18 266 25 93.