Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu w latach 2018-2019 zamierza zrealizować projekt pn.: „Remontu oraz  modernizacji Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12”

w Nowym Targu dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, podniesienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, eliminacja negatywnego zjawiska w postaci degradacji stanu technicznego obiektu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury, integracja społeczna - tworzenie warunków dla włączenia społecznego, odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych.